CLB

Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB Trikant@Tielt


Het centrum is open elke werkdag of op afspraak:

maandag        van 8u30 - 12u          van 13u - 18u

dinsdag           van 8u30 - 12u         van 13u - 17u

    woensdag    van 8u30 - 12u          van 13u - 17u 

donderdag     van 8u30 - 12 u          van 13u - 17u

       vrijdag         van 8u30 - 12u          van 13u - 16u


Sluitingsperiodes schoolvakanties: zie website   www.clbtielt.be


Anoniem chatten kan via clbchat.be

Waarvoor kan je bij het CLB terecht?


Het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) biedt gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.

Het CLB werkt samen met de school, maar behoort er niet toe.  Je kan dus gerust met jouw vragen los van de school bij het CLB terecht.  Aarzel niet om het CLB te contacteren.

Het CLB heeft als opdracht samen met de school mee te werken aan het welzijn van leerlingen.  De begeleiding van leerlingen gebeurt op vier domeinen:

leren en studeren: je kan er terecht als je moeite hebt met leren...

Onderwijsloopbaan: je kan er terecht voor hulp bij studie- en beroepskeuze…

Preventieve gezondheidszorg: je kan er terecht voor vragen over je gezondheid, je lichaam, je inentingen,...

Psychisch en sociaal functioneren: je kan er terecht als je ergens mee zit of als je je niet goed in je vel voelt, ouders met vragen over opvoeding,...

De school en het CLB hebben hiertoe samen rond leerlingenbegeleiding afspraken gemaakt.

Elke school heeft een CLB-contactpersoon.  Die werkt in het CLB in een multidisciplinair team, dat bestaat uit artsen, psychologen of pedagogen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen.  Welke CLB-contactpersoon verbonden is aan jouw school kan je opvragen via school of via www.clb.trikant.be.

Als de school aan het CLB een (zorg)vraag voorlegt, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen.

Het CLB start de begeleiding pas op wanneer de ouders (voor leerlingen jonger dan 12 jaar) of de leerling zelf (voor leerlingen ouder dan 12 jaar) daarmee akkoord gaan.

We zullen samen met jou bekijken wat je nodig hebt en je op een begrijpelijke manier uitleggen hoe we te werk gaan, wat je dossier inhoudt en wat je rechten en plichten zijn.

Valt je vraag buiten onze werking, dan krijg je uitleg en informatie over waar je wel terecht kan.  Voor elke hulpvraag, aarzel niet om het CLB te contacteren.


Verplichte medewerking

Ouders en leerlingen zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:


Het systematisch contactmoment (medisch onderzoek)

Elke leerling wordt tijdens de schoolloopbaan in het basisonderwijs 4 keer uitgenodigd bij de arts en/of verpleegkundige van het CLB voor een wettelijk verplicht contactmoment.

De inhoud van dit medisch verplicht aanbod tijdens deze contactmomenten is terug te vinden op de FAQ’s www.clbtrikant.be

Wanneer?


Het CLB biedt gratis inentingen aan op leeftijd 6 / 7 jaar (1ste leerjaar) en of leeftijd 11 / 12 jaar (5de leerjaar) (buiten het contactmoment)

Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegkundige en de arts altijd vragen stellen.  Je kan ook met de arts een afspraak maken op een later tijdstip.

Wie het contactmoment weigert, moet zelf contact opnemen met het CLB.  Daar zal men u de weigeringsprocedure uitleggen.


Besmettelijke ziektes

Als jij als leerling of één van de huisgenoten één van onderstaande besmettelijke ziektes heeft, gelieve dan zo snel mogelijk jouw school of rechtstreeks jouw CLB-contactpersoon hiervan op de hoogte te brengen om besmetting van andere kinderen te voorkomen.

De te melden ziektes zijn: buiktyfus, hepatitis A, hepatitis B, meningokokkenmeningitis, poliomyelitis, difterie, roodvonk, besmettelijke tuberculose, shighellose (dysenterie), salmonellose, kinkhoest, bof, mazelen, rubella, schurft, windpokken, impetigo, schimmels, parelwratten, hoofdluizen, klierkoorts, HIV-infectie.


Inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan.  Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen.  CLB geeft duidelijke informatie over de vaccinatie (wat, waarom, hoe). Om de vaccinaties te krijgen, vul je een toestemmingsformulier in nadat je de informatie over het vaccin goed gelezen hebt.  De toestemmingsbrief kan op school worden afgegeven.

We vinden niet alleen de mening en keuze van de ouders belangrijk maar ook die van de leerling zelf, daarom vragen we om deze toestemming samen te bespreken
CLB dossier

Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier op.  Daarin komt alles wat met jou en de begeleiding te maken heeft.  Het CLB houdt zich aan de wettelijke regels:

Alle dossiergegevens worden bewaard in het CLB, onder de verantwoordelijkheid van de directeur die het dossier beheert.  Jouw dossier wordt nog 10 jaar na het laatste medisch onderzoek of vaccinatie bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd.


Het dossier inkijken?

Ben je jonger dan 12 jaar dan mogen jouw ouders of voogd het dossier inkijken op het centrum.  Dit geldt niet altijd en niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens in het dossier beslist de arts.

Vanaf 12 jaar mag je meestal zelf het dossier inkijken.  Er bestaan wel enkele uitzonderingen. Je ouders of voogd mogen het dossier enkel inkijken met jouw toestemming.  Het dossier inkijken gebeurt tijdens een gesprek met het begeleidende CLB-tea. Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken.  Die kopie is vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan voor jeugdhulp. Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen.


Naar een andere school?

ga je naar een andere school dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt.  Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens worden verplicht doorgegeven namelijk: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoeken en de opvolging hiervan.  Indien er een gemotiveerd verslag of verslag voor buitengewoon onderwijs gemaakt werd, dan zal ook een kopie hiervan met het dossier meegestuurd worden. Wil je niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat dan moet je binnen de 10 kalenderdagen na je inschrijving in de andere school dit met een aangetekend schrijven laten weten aan de directeur van je (oude) CLB.


Een klacht over een CLB-begeleiding?

Elk centrum heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen.  Je kan dit navragen bij je CLB of via www.clbtrikant.be